Latest news

Izvēlne

Darba samaksas principi

„Latvijas dzelzceļš” koncerna darba samaksas un motivācijas politika veidota un attīstīta saskaņā ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna mērķiem un stratēģiju. Tās pamatuzdevums ir sekmēt darbinieku motivāciju sasniegt „Latvijas dzelzceļš” koncerna mērķus, kā arī veicināt ikviena darbinieka iesaistīšanos darba izpildes kvalitātes uzlabošanā.

Politikas īstenošanas pamatprincipi:

 1. taisnīgums:
  • tiek noteikta vienlīdzīga darba samaksa par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu gan vienas Koncerna sabiedrības ietvaros, gan arī Koncernā kopumā;
  • darba samaksas sistēma ir vienota un veidota, ievērojot noteiktus kompetences kritērijus visiem Koncerna sabiedrību amatiem- darbinieku darba samaksa tiek noteikta atkarībā no veicamajiem amata pienākumiem: amatam atbilstošās izglītības, darba pieredzes šajā jomā, individuālajām spējām, kvalifikācijas, prasmēm un darba izpildes rezultātiem;
  • tiek noteikti un pielietoti objektīvi kritēriji, uz kuru pamata nosaka stimulēšanas apjomu.
 2. caurskatāmība:
  • darba samaksas sistēmu veido tā, lai tās uzbūve būtu pamatota, saprotama un viegli administrējama.
 3. konkurētspēja un atbilstība finanšu iespējām:
  • darba samaksas sistēma tiek veidota tā, lai tā nodrošinātu iespēju piesaistīt un noturēt darbiniekus ar nepieciešamo kvalifikāciju un prasmēm, un atbilstu darba samaksas tendencēm darba tirgū;
  • darba samaksas sistēma ir efektīva izmaksu ziņā - konkurētspējas noturēšana tiek līdzsvarota ar finanšu iespējām.
 4. elastība un dinamiskums:
  • darba samaksas sistēma tiek veidota un uzturēta tādā veidā, lai tā būtu pielāgojama pārmaiņām darba tirgū un Koncerna sabiedrību attīstības tendencēm.
 5. mērķtiecība:
  • darba samaksas sistēmas veidošanas un uzturēšanas galvenais mērķis ir veicināt Valdošā uzņēmuma un Atkarīgo sabiedrību mērķu sasniegšanu;
  • darba samaksas sistēma balstīta uz darbinieka darba izpildes rezultātu Koncerna sabiedrību kopējo mērķu sasniegšanā.

​Lai nodrošinātu Koncerna darba samaksas un motivācijas politikas realizāciju, Koncerna ilgtermiņa interešu ievērošanu un mērķu sasniegšanu, tiek vērtēti amati, darba izpilde un kompetences. Koncerna darba samaksu reglamentējošos iekšējos  normatīvajos aktos ir sniegts skaidrojums par visiem darba samaksas elementiem, piešķiršanas un administrēšanas kārtību.