Starptautiska konference “Jauno talantu piesaiste augošas konkurences un atvērta darba tirgus apstākļos”