Vides politika | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Vides politika

Vides politikas mērķis ir noteikt koncerna "Latvijas dzelzceļš" (LDz)  vides pārvaldības principus un rīcības virzienus, ievērojot vides tiesību un normatīvo aktu prasības un LDz koncerna sabiedrību komercdarbības jomām noteiktos valsts vides politikas mērķus un uzdevumus, lai mazinātu savas darbības negatīvo ietekmi uz vidi, sniegtu cilvēkiem un videi drošus pakalpojumus un veidotu pozitīvu koncerna tēlu.

Vides politikas īstenošanas principi :

 • koncernā tiek īstenota vienota vides pārvaldība saskaņā ar koncerna biznesa mērķiem,
 • katrs darbinieks ir atbildīgs par vides aizsardzību, veicot savus darba pienākumus,
 • visu līmeņu lēmumu pieņemšanā tiek ievērota to iespējamā ietekme uz vidi,
 • prioritāte tiek piešķirta preventīvām darbībām, lai novērstu iespējamo vides problēmu rašanos, informācija par Koncerna vides politiku, mērķiem, rīcību un rezultātiem ir pieejama koncerna darbiniekiem un sabiedrībai.

Rīcības virzieni Vides politikas mērķa sasniegšanai:

 • samazināt piesārņojuma emisiju vidē, tai skaitā emisijas gaisā un ūdenī, kaitīgo vielu nokļūšanu augsnē, radīto atkritumu apjomu, trokšņu un vibrāciju līmeni:
  • efektīvi un taupīgi izmantot materiālus, izejvielas, enerģiju un dabas resursus,
  • samazināt ķimikāliju lietošanu, aizstāt bīstamās ķimikālijas ar mazāk bīstamām,
  • veikt prettrokšņa un vibrāciju mazinošus pasākumus blīvi apdzīvotās vietās,
  • modernizēt degvielas un kurināmā bāzes un ekipēšanas saimniecības,
  • veikt grunts aizsardzības pasākumus potenciālās sliežu ceļu klātnes piesārņošanas vietās,
 • nodrošināt ilgtspējīgu koncerna meitas sabiedrību darbības rezultātā radušos atkritumu apsaimniekošanu,
 • samazināt koncerna meitas sabiedrību darbības radītās negatīvās ietekmes uz vidi sekas, tai skaitā veikt vēsturiski piesārņoto teritoriju sanāciju,
 • pilnveidot avārijas situāciju ar bīstamām kravām novēršanas un seku likvidēšanas sistēmu,
 • ekspluatēt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas, ņemot vērā kultūrainaviskās vērtības un bioloģisko daudzveidību,
 • attiecībās ar sadarbības partneriem un iepirkumos, ievērojot piemērojamos tiesību aktus, dot priekšroku videi draudzīgai produkcijai un pakalpojumiem, t.sk. veicot esošā ritošā sastāva modernizāciju un iegādājoties jaunu ritošo sastāvu,
 • informēt darbiniekus un sabiedrību par koncerna vides aspektiem un darbību vides aizsardzībā:
  • popularizēt dzelzceļa transporta ekoloģiskās priekšrocības, lai veicinātu sabiedrības un valsts atbalstu un stiprinātu dzelzceļa transporta pozīcijas transporta pakalpojumu tirgū,
  • apmācīt un izglītot darbiniekus, veicināt katra darbinieka vides apziņu un ieguldījumu vides aizsardzības pasākumu plānošanā un izpildē,
  • uzturēt un pilnveidot esošo vides pārvaldības sistēmu saskaņā ar standarta LVS ISO 14 001 principiem.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31