Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2019/7-IBz).

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājuma nodrošinājums: ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā 1 000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā.

Līguma nodrošinājums:

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas EUR (bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Līguma:

  • izpildes termiņš: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

  • izpildes vieta: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums);

  • veids: piegāde.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt bez maksas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 340.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi, paziņojot konkrētu ierašanās laiku. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.izaja@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 28.jūnijam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 28.jūnijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Dana Izaja, tālrunis: +371 67234934, e-pasta adrese: dana.izaja@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 28.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš