Energopārvaldības politika | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Energopārvaldības politika

VAS  "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Energopārvaldības politikas  mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un energoefektīvu uzņēmuma attīstību un veidot uzņēmuma pozitīvu tēlu, radot labvēlīgus un drošus darba un vides apstākļus, ievērojot normatīvos aktus un citas saistošās prasības, kas var ietekmēt enerģijas izmantošanu, patēriņus un energoefektivitāti.

Energopārvaldības programma ir izstrādāta atbilstoši Latvijas standartam LVS EN ISO 50 001:2019 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50 001:2018)". 

Politika attiecas uz visu LDz un visām tās pakļautībā esošām struktūrām (uzņēmuma struktūrshēma pieejama ŠEIT).

Sertificētās LDz energopārvaldības sistēmas darbības sfēra: publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumi un VAS “Latvijas dzelzceļš” nekustamā īpašuma apsaimniekošana.

Politikas principi

 • Uzņēmumā tiek īstenota vienota energoresursu pārvaldība.
 • Katrs darbinieks, pildot savus darba pienākumus, izvērtē un apzinās sava konkrētā darba ietekmi uz energoefektivitāti, ievērot energoefektivitātes prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos un uzņēmuma Vides un energopārvaldības programmā.
 • Visu līmeņu lēmumu pieņemšanā tiek ievērota to iespējamā ietekme uz energoresursu izmantošanu, patēriņu un energoefektivitāti.
 • Prioritāte tiek piešķirta preventīvām darbībām, lai novērstu iespējamo problēmu rašanos, kas skar nepamatotu energoresursu izmantošanu.
 • Energopārvaldības politika pēc nepieciešamības periodiski tiek pārskatīta un atjaunināta.

Rīcības virzieni politikas mērķa sasniegšanai

 • Samazināt energoresursu patēriņu uzņēmuma komercdarbības nodrošināšanai:
 • efektīvi un taupīgi izmantot materiālus, izejvielas, enerģiju un dabas resursus,
 • paaugstināt ēku energoefektivitāti, racionāli izmantojot ēku platību, siltinot ēkas, uzturot ēkas un inženiertehniskās komunikācijas labā tehniskā stāvoklī, laicīgi veicot nepieciešamos uzturēšanas un modernizācijas darbus.
 • Attiecībās ar sadarbības partneriem un iepirkumos ievērot normatīvos aktus, kas regulē energoresursu un energoefektīvu pakalpojumu, iekārtu un tehnoloģiju piegādi un sniegšanu.
 • Izmantot darbinieku intelektuālo potenciālu enerģētikas jautājumu risināšanā.
 • Informēt darbiniekus un sabiedrību par uzņēmuma Energopārvaldības sistēmu, Energopārvaldības politiku, Vides un energopārvaldības programmu, to mērķiem un uzdevumiem un rīcību energoefektivitātes paaugstināšanā:
 • popularizēt dzelzceļa transporta ekoloģiskās un energoefektivitātes priekšrocības, lai veicinātu sabiedrības un valsts izpratni un atbalstu un stiprinātu dzelzceļa transporta pozīcijas transporta pakalpojumu tirgū,
 • apmācīt un izglītot darbiniekus, veicināt katra darbinieka ieguldījumu energoefektivitātes pasākumu plānošanā un izpildē.
 • Ieviest, uzturēt un nepārtraukti pilnveidot Energopārvaldības sistēmu atbilstoši Latvijas standartam LVS EN ISO 50 001:2019 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50 001:2018)", integrējot to visās uzņēmuma darbības sfērās.
 • Uzņēmums apņemas ievērot ar energoefektivitāti saistītās tiesību un normatīvo aktu un citu dokumentu prasības visā Energopārvaldības sistēmas darbības laikā.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31