Latest news

Izvēlne

Norēķinu par kravu pārvadājumiem veikšanas kārtība

I Vispārīgie noteikumi

1. Šī “Norēķinu par kravu pārvadājumiem veikšanas kārtība”, turpmāk – Kārtība, ir izstrādāta saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO”, turpmāk – LDZ CARGO, iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē pakļautībā esošo vienību darbību, Dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifu “LDZ CARGO-01” un Kravu tranzītpārvadājumu tarifu KTT-LV, turpmāk – Tarifi LDZ CARGO, ka arī spēkā esošiem tiesību aktiem, kas reglamentē norēķinu veikšanas kārtību.

2. Kārtība nosaka noteikumus, kas ir saistoši:

2.1. LDZ CARGO pakļautībā esošajām vienībām:

- Kravu pārvadājumu norēķinu birojs (turpmāk – KNB);

- dzelzceļa staciju kravu terminālu preču kases (turpmāk – Preču kases);

2.2. juridiskām un fiziskām personām, kas izmanto LDZ CARGO pakalpojumus:

- kravas nosūtītāji un kravas saņēmēji, turpmāk – Klienti;

- maksātāji, kas maksā par sauszemes tranzīta kravu pārvadājumiem, ja ar LDZ CARGO ir noslēgts attiecīgs līgums, turpmāk – Ekspeditori;

- maksātāji, kas uz līguma vai vienošanās pamata, samaksā pārvadāšanas maksu par kravu pārvadājumiem kravas saņēmēja vai nosūtītāja vietā, ja maksātājs un kravas saņēmējs vai nosūtītājs par to ir rakstiski informējis LDZ CARGO, turpmāk – Aģenti.

3. Kārtības tekstā tiek izmantoti saīsinājumi un termini, kuru skaidrojumi ir minēti Tarifā LDZ CARGO.

II Maksas par pārvadājumu aprēķināšana un iekasēšana

4. Pārvadāšanas maksu aprēķina nosūtīšanas stacijas Preču kase, pieņemot kravu pārvadāšanai, un galastacijas Preču kase, izsniedzot kravu.

5. Pārvadāšanas maksu aprēķina, pamatojoties uz dzelzceļa pavadzīmes datiem, un aprēķināto summu ieraksta dzelzceļa pavadzīmē. Pārvadāšanas maksu nosūtīšanas stacijā iekasē no kravas nosūtītāja vai Aģenta pirms kravas pieņemšanas nosūtīšanai, un galastacijā - no kravas saņēmēja vai Aģenta pirms kravas izsniegšanas.

6. Pārvadāšanas maksu no Ekspeditoriem aprēķina un iekasē KNB.

7 . Maksu par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumu saistītiem pakalpojumiem un līgumsodus aprēķina, pamatojoties uz šādu dokumentu datiem:

- dzelzceļa pavadzīme;

- vagonu padošanas un novākšanas saraksts;

- kravas pieņēmēja piezīmju lapiņa;

- uzkrāšanas kartīte;

- vispārējā parauga akts;

- norīkojums par konteinera izvešanu (no stacijas) un tā atdošanu atpakaļ.

Aprēķinātās summas ieraksta attiecīgajā augstāk minētajā dokumentā turpmākai iekasēšanai no Klienta un izsniedz šī dokumenta vienu eksemplāru Klienta pilnvarotai personai. Maksu par papildoperācijām un citiem ar pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem un līgumsodus Klients maksā 3 (trīs) darba dienu laikā no faktūrrēķina saņemšanas dienas, ieskaitot faktūrrēķina saņemšanas dienu.

8. Maksu par pārvadājumu LDZ CARGO iekasē, pamatojoties uz faktūrrēķiniem, kurus attiecīgā Preču kase izsniedz Klienta vai Aģenta pilnvarotai personai pret parakstu (uzrādot vārdu, uzvārdu un faktūrrēķina saņemšanas datumu). Atsevišķos gadījumos KNB nosūta Aģentam faktūrrēķina kopiju pa e-pastu vai pa faksu un faktūrrēķina oriģinālu pa pastu uz Aģenta juridisko/biroja adresi (saskaņā ar līgumā par tranzītpārvadājumu maksu nosacījumiem un pēc norādītiem Aģenta rekvizītiem).

Ekspeditoriem faktūrrēķina kopiju KNB nosūta pa e-pastu vai pa faksu, un faktūrrēķina oriģinālu ar pievienoto 4-A parauga aprēķina sarakstu pa pastu vai pa e-pastu uz Ekspeditora juridisko/biroja adresi (saskaņā ar līgumā par tranzītpārvadājumu maksu nosacījumiem un pēc norādītiem Ekspeditora rekvizītiem).

9. Faktūrrēķinu sastāda trijos eksemplāros, no kuriem 1.eksemplārs ir paredzēts Klientam, Aģentam, bet 2. un 3.eksemplāri paliek attiecīgajā Preču kasē.

10. Veicot faktūrrēķinos norādīto summu apmaksu, Klienti, Aģenti vai Ekspeditori maksājuma uzdevumā ailē “maksājuma mērķis” norāda: “maksa par transporta pakalpojumiem ... stacijas nosaukums... stacijā”, faktūrrēķina numuru, savu dzelzceļā reģistrēto kodu.

11. Ja Klienta vietā pārvadāšanas maksu samaksā cits Klients, turpmāk – Maksātājs, maksājuma uzdevumā ailē “maksājuma mērķis” tas norāda: “maksa par transporta pakalpojumiem ... stacijas nosaukums... stacijā”, faktūrrēķina numuru, un, papildus, Klienta nosaukums un tā dzelzceļā reģistrētais kods, kura vietā Maksātājs veic maksājumu.

12. Pēc faktūrrēķinā uzrādītās summas apmaksas Klients, Aģents vai Maksātājs uzrāda vai nosūta pa faksu attiecīgajai Preču kasei maksājuma uzdevuma kopiju. Atsevišķos gadījumos Preču kase var pieprasīt no Klienta, Aģenta vai Maksātāja bankas apstiprināto maksājuma uzdevuma oriģinālu.

Pēc faktūrrēķinā uzrādītās summas apmaksas Ekspeditors nosūta pa e-pastu vai pa faksu maksājuma uzdevuma kopiju (saskaņā ar līguma par tranzītpārvadājumu maksu nosacījumiem un pēc norādītiem KNB rekvizītiem).

13. Ja Klients, Aģents vai Ekspeditors veic maksājumus par turpmākajiem kravu pārvadājumiem, tad maksājuma uzdevumā kā mērķi ir jānorāda: “ Konta papildināšana par transporta pakalpojumiem ... stacijas nosaukums... stacijā ”.

14. Ja tiek konstatēts maksas par pārvadājumu neiekasējums vai pārmaksa, kas radusies aritmētisko kļūdu, nepareiza tarifa piemērošanas, vai citu iemeslu dēļ, tad, neiekasētās vai pārmaksātas summas samaksai, attiecīgā Preču kase izraksta Klientam, Aģentam faktūrrēķinu, norādot tajā aprēķinātās summas pamatojumu.

Ekspeditoram neiekasētās vai pārmaksātas summas faktūrrēķinu izraksta KNB.

III Citi noteikumi

15. Visu maksājumu apliecinošo maksājuma dokumentu kopijas, ka arī, Klientu, Aģentu un Maksātāju vēstules, kas saistītas ar maksājumu veikšanu, paliek attiecīgā Preču kasē kā atskaites dokumenti par saņemtajām naudas summām.

16. Ja Klients aizkavē LDZ CARGO pienākošo maksājumu samaksu vairāk par 10 (desmit) bankas dienām, LDZ CARGO ir tiesības atteikties turpmāk sniegt šādam Klientam kravu pārvadājumu pakalpojumus.

17. Norēķinus veic latos. Pēc līguma, kas noslēgts starp LDZ CARGO un Klientu, vai Aģentu, vai Maksātāju, norēķinus var veikt brīvi konvertējamā valūtā.

Ja Klients, Aģents vai Maksātājs veic maksājumus ārvalstu valūtā, tad K NB paziņo attiecīgajai Preču kasei Klienta personiskajā kontā iekļaujamo pārrēķināto maksājuma summu latos atbilstoši Latvijas Bankas kursam datumā, kurā banka akceptējusi Klienta maksājuma uzdevumu.

18. Gadījumā, kad pamatojoties uz starptautisko dzelzceļa pārvadājumu līgumu (SMGS dzelzceļa pavadzīme), kravu pārvadājumu veic divi pārvadātāji (LDZ CARGO un cits pārvadātājs), LDZ CARGO aprēķina un iekasē pārvadāšanas maksu no Klienta tikai par LDZ CARGO veikto pārvadājuma posmu.

19 . Gadījumā, kad maksu par pārvadājumu samaksā valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”, tās struktūrvienības vai “Latvijas dzelzceļš” koncernā ietilpstošās sabiedrības , attiecīgā Preču kase apstrādā norēķinu dokumentus vispārējā kartībā un nosūta tos K NB.

Valdes priekšsēdētājs G.Mačs