“Latvijas dzelzceļš” koncerna Sadarbības partneru biznesa ētika | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

“Latvijas dzelzceļš” koncerna Sadarbības partneru biznesa ētika

“Latvijas dzelzceļš” koncerns ir sociāli atbildīgu uzņēmumu grupa, kas savā darbībā ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principus, kā arī nepārtraukti pilnveido savus iekšējos procesus šajā jomā.

 

Sekmējot labas pārvaldības un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības prakses ievērošanu Latvijā, “Latvijas dzelzceļš” koncerns ir izstrādājis “Latvijas dzelzceļš” koncerna Sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipus, kuri jāievēro ikvienam koncerna uzņēmumu sadarbības partnerim. 

 

“Latvijas dzelzceļš” koncerna  Sadarbības partneru biznesa  ētikas pamatprincipi

 

Darba vide

  1. Sadarbības partnerim ir pieejami darba spēks, materiāli tehniskie resursi, kas  nodrošina plānotā pakalpojuma apjoma sniegšanu vai preču piegādi.
  2. Saistībā ar darbinieku nodarbināšanu Sadarbības partneris ievēro tiesību aktu noteikumus.
  3. Sadarbības partnera uzņēmumā darba aizsardzība tiek ievērota atbilstoši to reglamentējošo tiesību aktu prasībām. Sadarbības partneris nodrošina, ka pakalpojuma izpildē vai preču ražošanā Sadarbības partnera darbinieki lieto nepieciešamos darba aizsardzības līdzekļus.

 

Nodokļi un komercdarbības atļaujas

  1. Sadarbības partneris ievēro tiesību aktus saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu uzskaiti un samaksu un apliecina, ka nav iesaistīts darbībās, kas varētu tikt atzītas kā izvairīšanās no nodokļu maksājumiem.
  2. Sadarbības partneris ievēro tiesību aktu noteikumus attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu vai preču ražošanu. Sadarbības partnera rīcībā ir visas nepieciešamās licences, atļaujas u.tml. nepieciešamie dokumenti, lai sniegtu pakalpojumus vai ražotu preces atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Godīga komercprakse

  1. Sadarbības partneris neveic darbības, kas varētu tikt atzītas par konkurences tiesību pārkāpumiem.

       7.Sadarbības partneris apliecina, ka nav iesaistīts darbībās, kas varētu tikt saistītas ar iespējamu korupciju, krāpšanu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

  1. Sadarbības partneris apliecina, ka tā darbinieki nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, atrodoties interešu konflikta situācijā, kā arī neizmantos ietekmi, kas varētu būt radusies no šādas interešu konflikta situācijas, noteikta lēmuma pieņemšanā.

 

Laba pārvaldība

  1. Sadarbības partneris veido attiecības ar pasūtītājiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem partneriem, balstoties uz labu korporatīvās pārvaldības praksi, savstarpēju godprātību un atklātību.

Parakstot līgumu ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmumu, sadarbības partneris apliecina, ka ir iepazinies “Latvijas dzelzceļš” koncerna Sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem un apliecina savu atbilstību tiem, kā arī apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.

 

Informācija par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm:

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31